jmkKyjov
 

Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a ORP Kyjov

Osobní asistence

vedoucí: Bc. Martin Boček
tel.: 518 612 765
mobil: 776 049 439
sociální pracovnice: Bc. Lenka Bábíčková (tel.: 776 707 037)
e-mail: asistence@kyjov.charita.cz
adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
provozní doba: pondělí - pátek 7:00-15:30

individuální přístup
pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
oskytování služeb v přirozeném sociálním prostředí

Našim posláním je…

Poskytujeme terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů.

O co usilujeme…

 • Zajišťujeme péči pro potřebné občany (dospělí i děti) a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí
 • podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc k samostatnosti, soběstačnosti)
 • usilujeme o kompenzaci handicapu klientů a tím je začlenit do společnosti
 • podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře

Co poskytujeme…

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 • další služby ( např. komunikace, dohled,…)

Kde a kdy působíme…

Osobní asistence v Kyjově je terénní, poskytovaná ve vymezeném místě - v Kyjově a okolních vesnicích: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Vlkoš, Vřesovice, Žeravice, Žádovice, v čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků (vedoucí pracovník, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách – osobní asistenti).

Osobní asistence je otevřena pro veřejnost každý pracovní den od 7:00 do 15:30.  Provozní doba pro uživatele je každý den od pondělí do neděle v neomezeném čase.

Z čeho vycházíme…

Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem.

 • K uživatelům, zájemcům o službu, k sobě navzájem přistupujeme s úctou
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní nebo tělesný stav.
 • Umožňujeme nezávislost uživatele, uživatel se může sám rozhodnout, jeho rozhodnutí bude respektováno a realizováno v rámci možností zařízení
 • Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženství.
 • Podporujeme soběstačnost, nezávislost v maximální možné míře, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu života.
 • Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem
 • Respektujeme práva člověka (nahlížet do dokumentace o něm vedené)
 • Uživatel se svobodně rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí služby, je informován o důsledcích a nese za svá rozhodnutí odpovědnost
 • Má právo se rozhodnout, kdy a jak často mu bude služba poskytována
 • Při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka

Komu je naše služba určena…

Osobní asistence je poskytována dětem nebo dospělím, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Důvodem pro poskytování osobní asistence je zdravotně-sociální handicap, jehož důsledkem je oddělení od společnosti. Naši uživatelé jsou schopni o sobě a svých potřebách rozhodovat samostatně a přejí si setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

věková struktura uživatelů pečovatelské služby:

 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 65 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Uživatelé Osobní asistence jsou lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu druhé osoby k zajištění své základní životní potřeby a potřeby duchovní ve svém sociálním prostředí. Přitom se jedná o uživatele, kteří chtějí zůstat doma a chtějí vykonávat aktivity,  na které jsou zvyklí. 

Všichni uživatelé Osobní asistence mohou uplatňovat svou vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, v čemž je pracovníci služby podporují a snaží se pro to vytvářet vhodné podmínky, aby zvládali ty úkoly , které by vzhledem ke svému postižení nezvládli.

Ceník Osobní asistence