Nízkoprahový klub Bárka


  • Tel.: 518 323 794, 777 128 849
 
Svatopluka Čecha 280, Kyjov, 697 01 Vedoucí služby: Mgr. Petra Hradilová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

volnočasové aktivity ambulantní, zájmové aktivity výjezdy

Posláním Nízkoprahového klubu Bárka je poskytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo způsobem svého života jsou touto situací ohroženi. Vést klienty k pozitivní změně v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného prostředí.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Petra Hradilová - vedoucí zařízení Zdislava Zelinková - sociální pracovník Lenka Žváčková - pracovník sociálních služeb