Jihomoravský krajKyjov

Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a ORP Kyjov

Ministerstvem práce a sociálních věcí a Městem Kyjov

Nízkoprahový klub Bárka

vedoucí: Bc. Petra Hradilová
pracovník v sociálních službách: Zdislava Zelinková
pracovník v sociálních službách: Tomáš Böhm
tel.: 518 323 794
mobil: 777 128 849
e-mail: barka@kyjov.charita.cz
web: www.klubbarka.estranky.cz
adresa: Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov

pro mládež ve věku 11-26 let

Našim posláním je…

Posláním Nízkoprahového klubu Bárka je poskytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo způsobem svého života jsou touto situací ohroženi. Vést klienty k pozitivní změně v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného prostředí.

O co usilujeme…

  • poskytovat bezpečný prostor pro rozvoj a seberealizaci uživatelů služby
  • aktivizovat uživatele stálou nabídkou činností na klubu
  • přispívat ke smysluplnému využívání volného času
  • podporovat klienty v samostatném řešení problémů, v uvědomění si vlastních možností a schopností – nabídka sociálních služeb cílové skupině
  • rozšířit informovanost u okruhu osob v oblastech: extremismus a násilí, problematika partnerských vztahů, prevence pohlavních nemocí, protidrogová prevence, výběr vhodné školy, hledání práce, a tím předcházet vzniku sociálně-patologických jevů, snižovat jejich následky

Co poskytujeme…

Klub nabízí poradenství, pomoc, podporu a pomáhá při začleňování do světa dospělých. V klubu můžou děti a mládež trávit volný čas v pohodovém prostředí a najde se zde prostor pro realizaci vlastních aktivit.

Sociální služby cílové skupině: informační servis, základní poradenství (intervence), krizová intervence, skupinová práce, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, práce s blízkými osobami klienta.
Bezpečné prostředí bez drog, alkoholu pro volnočasové činnosti: stolní fotbal, šipky, PC s internetem, deskové stolní hry, karty, hakys, knihovna. Pro sportovní vyžití na venkovním prostranství je možné si zapůjčit freesbee, badminton, fotbalový míč.

Kde a kdy působíme…

Svatopluka Čecha 280
Kyjov
(za plátnem Letního kina)

Provozní doba:
Pondělí: 15:00 - 18:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 14:00 - 18:00 hod.

Po osobní domluvě s pracovníkem možná osobní schůzka i mimo otevírací dobu.
Tel. kontakt: 777 128 849

Z čeho vycházíme…

Při kontaktu s mládeží vycházíme ze zásad Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (nízkoprahovost, anonymita a mlčenlivost, aktuálnost a flexibilita, respekt). Řídíme se Etickým kodexem pracovníka Charity Kyjov, Etickým kodexem České asociace streetwork.

Komu je naše služba určena…

Primární okruh osob:
děti a mládež od 11 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí nacházející se v obtížné životní situaci nebo svým jednáním jsou vznikem této situace ohroženi:

  • disfunkční rodinné prostředí, úmrtí v rodině, problémy ve škole, osamocení.
  • pasivně trávící svůj volný čas mimo domov
  • s projevy problémového chování (záškoláctví, predelikventní chování, agresivní chování, šikana, experimenty s alkoholem, tabákovými a lehkými drogami, rizikové sexuální chování)

Sekundární okruh osob:

  • děti a mládež mladší 13.ti let s projevy rizikového chování
  • mládež starší 20.let nacházející se akutně v tíživé sociální situaci, osobní krizi.

Prohlédněte si fotogalerii nízkoprahového klubu Bárka.