Jihomoravský krajSvat.-Mistřín
Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a Obec Svatobořice-Mistřín

Charitní pečovatelská  služba Svatobořice-Mistřín

vedoucí:                             Bc. Martin Boček
tel.:                                     518 612 765
mobil:                                 776 049 439
e-mail:                                chps.sm@kyjov.charita.cz
adresa:                               Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín

sociální pracovník:           Bc. Helena Valčíková, tel. 774 409 348


pomoc při osobní hygieně
zajištění chodu domácnosti
zprostředkování duchovní pomoci
dovoz stravy

Našim posláním je…

podpora lidem v nepříznivé životní situaci (lidé, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb) a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a Domu s pečovatelskou službou.

O co usilujeme…

 • Zajišťujeme péči pro potřebné občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí – doma a v bytech v Domě s pečovatelskou službou,  co nejdéle a tím i zajištění lepšího prožívání (fyzicky i psychicky) stáří a nemoci, dále zachovat jejich vlastní životní styl, na který jsou zvyklí, a který jim vyhovuje,
 • podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc k samostatnosti, soběstačnosti),
 • usilujeme a podporujeme uživatele k samostatnému rozhodování o vlastním životě,
 • podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře.

Co poskytujeme…

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontraktu se společenským prostředím
 • základní poradenská činnost

Kde a kdy působíme…

Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích - Mistříně je terénní služba, poskytovaná v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatel prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Služba je poskytována každý den včetně víkendů a svátků v době od 6:30 do 20:00 hodin.
Veškeré záležitosti a požadavky můžete vyřešit osobně v kanceláři s vedoucí služby každé pondělí a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod.
Sociální pracovník je přítomen v každé úterý, středu a pátek v době od 7:00 do 15:30 hod.

Z čeho vycházíme…

Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem.

 • K uživatelům, zájemcům o službu, k sobě navzájem přistupujeme s úctou
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní nebo tělesný stav.
 • Umožňujeme nezávislost uživatele, uživatel se může sám rozhodnout, jeho rozhodnutí bude respektováno a realizováno v rámci možností zařízení
 • Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženství.
 • Podporujeme soběstačnost, nezávislost v maximální možné míře, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu života.
 • Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem
 • Respektujeme práva člověka (nahlížet do dokumentace o něm vedené)
 • Uživatel se svobodně rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí služby, je informován o důsledcích a nese za svá rozhodnutí odpovědnost
 • Má právo se rozhodnout, kdy a jak často mu bude služba poskytována
 • Při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka

Komu je naše služba určena…

Poskytujeme sociální služby všem potřebným občanům:

 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem / dětmi

věková struktura uživatelů pečovatelské služby:

 • bez omezení věku

CHPS není poskytována občanům:

 • pokud nemá dostatečnou kapacitu (mimo kyjovský region, nedostatek personálu)
 • agresivním občanům, kteří slovně nebo fyzicky napadají personál
 • občanům, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby, potřebují nepřetržitou zdravotní péči
 • Při karanténě nařízené u občanů při podezření z nákazy přenosnou chorobou a onemocnění touto chorobou
 • Občanům s těžkou akutní psychózou, která vyžaduje hospitalizaci v Psychiatrické léčebně

Uživatelé Charitní pečovatelské služby jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo rodiny s dítětem/dětmi, kteří potřebují podporu či pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb ve svém přirozeném sociálním prostředí. Jedná se o uživatele, kteří chtějí zůstat doma, co nejdéle je to možné.

Všichni uživatelé pečovatelské služby mohou uplatňovat svou vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, v čemž je pracovníci služby podporují a snaží se pro to vytvářet vhodné podmínky.

Maximální okamžitá kapacita služby - 4 klienti.

Ceník Pečovatelské služby