Postní almužna

Postní almužna 2022 2

Starobylá tradice Postní almužna pomáhá i v současnosti. Lidé se zapojují tak, že si odříkají své požitky či neřesti a za to, co si odřeknou, vloží finanční přípěvek do postní krabičky - tzv. postničky. Peníze potom Charity s farnostmi rozdělí mezi ty, kteří jsou v nouzi. Nejčastěji se jedná o matky samoživitelky, rodiny v tíživé situaci, seniory, lidi s handicapem či lidi bez domova. 

Lidé dobré vůle do postniček vhazují kromě příspěvků i tipy na potřebné, kteří pomoc potřebují, ale z nejrůznějších důvodů si o ni neřeknou. 

Postní almužna 2022

Přidejte se k Postní almužně

Akce se letos koná v postním období od 2. března 2022 (Popeleční středa) do 24. dubna 2022 (Druhá velikonoční neděle).

V olomoucké arcidiecézi postní almužna tradičně končí na Květnou neděli tj. 10. dubna 2022.

DL letáček_nahled_2021-001

Postní almužna jako duchovní cesta

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
únor 2012
.

Postní almužna je tradice

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se koná od roku 2010. (Více o předchozích ročnících zde) Podobné aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

Princip sbírky

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.

Kde pomáhá

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

 

Více o Postní almužně: https://www.postnialmuzna.cz/