K-centrum (víceúčelová drogová služba)

Logo JmK - export vektor zvětš 5                               kyjov         Veselí nad Moravou

Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj, ORP Kyjov a ORP Veselí nad Moravou

vedoucí:       Bc. Jarmila Švábová
tel.:                518 611 589
mobil:           777 805 002
e-mail:          k.centrum@kyjov.charita.cz
web:             https://www.kyjov.charita.cz/sluzby/k-centrum-viceucelova-drogova-sluzba/
adresa:         třída Palackého 194, 697 01 Kyjov

Základní atributy služby:

 • prostředí důvěry a anonymity
 • výměna injekčního materiálu
 • základní individuální poradenství pro klienty a rodiče
 • sociální práce, krizová intervence
 • informovaní o drogové problematice

Našim posláním je…

K-centrum je víceúčelové nízkoprahové zařízení, které nabízí pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k abstinenci. Služby jsou bezplatné a anonymní.

O co usilujeme…

Hlavním cílem centra je poskytovat komplex ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich blízké v oblasti terciární prevence. Veškeré programy centra směřují k snížení drogové epidemie ve společnosti. V praxi to znamená, že tento hlavní cíl se dá rozdělit na několik dílčích cílů:

 • stát se službou prvního kontaktu s osobami závislými a jejich rodinami a blízkými,
 • poskytování odborného sociálního poradenství, motivace k léčbě a hledání vhodného zařízení pro daného klienta,
 • minimalizovat co do největší možné míry poškození a zdravotní důsledky způsobené konzumaci drog použitím přístupu Harm reduction (Harm reduction je přístup vedoucí ke snižování rizik poškození spojených s užívání drog, ochrana veřejného zdraví),
 • prevence sociálního úpadku - podpora a udržení socializace, případná resocializace klienta,
 • zabránit recidivě poruchy zdraví a sociální degradaci v důsledku poruchy zdraví,
 • mapování situace v regionu prostřednictvím přímé práce v terénu, zachycení co největší části drogové populace a získání pro přístup Harm reduction a případně pro další práci.

Co poskytujeme…

Nízkoprahový kontaktní a poradenský program

 • první kontakt (KC) - zjištění situace, ve které se klient nachází, nabídka služeb          K-centra, seznámení s pravidly a omezeními v kontaktní místnosti, vyplnění vstupního dotazníku, ústní uzavření kontraktu
 • poskytování informací - bezpečné braní, bezpečný sex, zdravotní, sociální, právní informace, nabídka informačních materiálů, letáků a půjčování literatury věnující se drogové problematice
 • případová práce - individuální poradenství, sociální práce, poradenství pro rodiče, výživové poradenství
 • poskytování krizové a situační intervence - neodkladné jednorázové poskytnutí krizového poradenství v aktuální náročné životní situaci klienta
 • reference do jiných zdravotnických a sociálních zařízení - poskytnutí informací o konkrétním zařízení spolu s předáním přesného kontaktu popř. předem telefonicky dohodnutá možnost kontaktu
 • asistenční služba - doprovod uživatele pracovníkem do jiného zařízení v síti sociálních a zdravotnických služeb
 • výměnný program injekčního materiálu - poskytování sterilních injekčních setů, desinfekčních prostředků, kondomů, zachycení použitého materiálu, jeho bezpečný transport a likvidace. Nabídka tobolek
 • telefonní servis - poskytnutí poradenství po telefonu (rodičům, uživatelům drog, úřadům, školám apod.)
 • využití kontaktní místnosti - možnost využití bezpečného prostoru, při respektování základních pravidel K-centra, místo navázání a prohloubení kontaktu mezi uživatelem a pracovníkem
 • potravinový servis - polévka, káva, čaj,
 • hygienický servis - možnost osobní hygieny, vyprání a vysušení oděvu, poskytování obnošeného šatstva
 • zdravotní servis - rozšíření o základní zdravotní ošetření, vitamínový servis, provádíme testy kapkou krve na infekční nemoci HIV, syfilis, hepatitidy B, C, testy na přítomnost drog z moči, těhotenské testy
 • kontaktní program pro abstinující klienty – klienti dobře cítí podporu pracovníků    K-centra, mají k nim důvěru. Program řeší nejen případné potíže s abstinencí, ale často i osobní až intimní záležitosti klientů, které nemusí nutně souviset s drogou. Prevence relapsů.
 • výživové poradenství – na první pohled nesouvisí přímo s problematikou drog, ovšem je logické, že špatný zdravotní stav souvisí také se špatnými stravovacími zvyklostmi klientů, bezdomovectvím atd. a má významný vliv na probíhající chronická onemocnění abstinujících (i uživatelů drog). Tato služba bude poskytována na základě individuální poptávky klientů.

Program práce s veřejností

 • Exkurze pro studenty SŠ v Kontaktním centru - zaměřené na prohlídku prostor a informování o činnostech K-centra, seznámení s pojmem drogová závislost a riziky spojenými s užíváním drog.
 • Informování veřejnosti prostřednictvím kabelové televize - (zejména kyjovské, dubňanské, veselské) a regionálních novin o drogové problematice a naší činnosti. Naše zařízení je platným zdrojem informací na lokálním drogovém poli. Jsme poradenským centrem pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají (soc. kurátoři, zdravotníci, pedagogové, stážisti).
 • Stáže studentů VOŠ a VŠ sociálního směru v K- centru - v rámci stáže jsou studenti seznámeni s celkovou činností K-centra.

Kde působíme…

Kyjov a okolí, Veselí nad Moravou a okolí, Strážnice a Bzenec

Z čeho vycházíme…

 • Uplatňované principy - teoretická a etická východiska
 • Princip respektu – klient má možnost volby, není s ním manipulováno, není veden k abstinenci pod nátlakem (využití služeb) … Jsou respektována práva klientů a zároveň klient respektuje své povinnosti ve vztahu k centru.
 • Princip nízkoprahovosti – centrum mohou navštěvovat osoby bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, náboženství, zdravotního stavu, užívané nealkoholové drogy a způsobech jejího užívání. Nerozlišuje se rovněž mezi osobami s různým socioekonomickým statutem. Přístupnost služeb pro osoby tělesně handicapované (např. na vozíčku) je zajištěna zvonkem umístěným v dosahu. Centrum není bezbariérové, ale pracovníci mohou takového klienta přenést do zařízení.
 • Princip anonymity – klienti jsou evidováni pouze pomocí kódů, které ale mohou odmítnout.
 • Princip aktuálnosti – situace typu krizové intervence se řeší ihned, bez odkladu.
 • Princip individuálního přístupu – klient má možnost využít program, kdy se mu pracovník individuálně věnuje (např. zdravotní servis, poradenství,…)
 • Princip Harm reduction (tj. princip minimalizace škod způsobených užíváním drog)

Komu je naše služba určena…

Služby mohou využívat samostatně klienti starší 15 let.  Děti do 15 let přicházejí v doprovodu rodičů většinou na popud školy, kurátora apod., mohou využít rodinné poradenství, které v těchto případech striktně objednáváme na dobu, kdy v centru nejsou přítomni ostatní klienti.

Cílová populace:
Centrum je prostorově, personálně a nabídkou služeb rozděleno do tří úrovní. Každá tato úroveň má jinak stanovenou cílovou populaci:

Nízkoprahový kontaktní a poradenský program a Terénní programy: 

 • problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA
 • škodlivě užívající
 • uživatelky drog
 • experimentátoři
 • rodiče a blízcí uživatelů drog
 • veřejnost z regionu Kyjovska a  Veselska
 • klienti starší 15-ti let

Adiktologická poradna

 • rodiče a blízcí uživatelů drog
 • osoby, které užívají konopné drogy
 • osoby, které užívají alkohol
 • osoby s problémy v oblasti hazardních her
 • osoby, které mají potíže s užíváním léků s návykovým potenciálem 
 • osoby abstinující, propuštěné z VTOS, z PMS, z OSPOD
 • osoby, které chtějí změnit svůj životní styl ve vztahu k návykovým látkám

Program práce s veřejností: 

 • mládež experimentující s drogami, žáci a studenti ze ZŠ, SŠ, SOU
 • děti z mateřských škol na Kyjovsku a Veselsku
 • veřejnost z regionu Kyjovska a Veselska

Cílovou skupinu můžeme také rozdělit podle různého stupně závislosti a způsobu užití jednotlivých drog, tedy podle těchto kritérií:

Dle způsobu užívání:

 • intravenózní uživatelé
 • užívající sniffem
 • užívající per os
 • užívající kouřením
 • užívající análně

Dle délky a pravidelnosti užívání: 

 • splňující syndrom závislosti dle MKN-10
 • pravidelní uživatelé
 • víkendoví uživatelé
 • příležitostní uživatelé
 • experimentátoři

Dle primární drogy 

 • stimulanty
 • opiáty
 • halucinogeny
 • taneční drogy
 • alkohol
 • kanabinoidy

Adiktologická poradna Kontaktního centra v Kyjově
Adiktologická poradna nabízí své poradenské a terapeutické služby, jejichž cílem je poskytovat pomoc osobám, které vykazují problémy v oblasti užívání legálních i ilegálních návykových látek a chtějí změnit dosavadní styl života a potřebují na této cestě doprovázet.

Poradna je určena pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, kteří mají potřebu pomoci při řešení nelehké situace v rodině. Dále pro osoby, které chtějí řešit potíže vzniklé užíváním konopných drog, ostatních ilegálních drog, alkoholu nebo hraním hazardních her a pro osoby s potížemi v oblasti užívání léků se závislostním potenciálem. Často využívanou službou je poskytování dlouhodobého poradenství a terapie u klientů v programu kontrolovaného užívání či abstinence.

Součástí nabízených služeb je testování na detekci návykových látek z moči a testování na infekční nemoci. Veškeré služby jsou zdarma a anonymní.

Zájemci se mohou předem objednat na tel. čísle: 739 924 098

Terénní programy představují metodu terénní sociální práce, která nabízí aktivní vyhledávající formu sociální intervence, krizové pomoci a nakontaktování drogově závislých, kteří jsou mimo síť služeb.
Streetworker informuje skupiny uživatelů o následcích rizikového chování, jako je např. používání nesterilních setů, o infekčních nemocech – Hepatitidy A, B, C;  HIV a Syfilis. Motivuje uživatele k návazným návštěvám K-centra.

 • Tel. kontakt na terénní pracovníky: 776 152 977

Cíle terénních programů
Hlavním cílem TP je poskytovat komplex ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich blízké v oblasti terciální prevence. Veškeré programy centra směřují k snížení drogové epidemie ve společnosti. V praxi to znamená, že tento hlavní cíl se dá rozdělit na několik dílčích cílů:

 • stát se službou prvního kontaktu s osobami závislými, jejich rodinami a blízkými,
 • poskytování odborného sociálního poradenství, motivace k léčbě a hledání vhodného zařízení pro daného klienta
 • minimalizovat co do největší možné míry poškození a zdravotní důsledky způsobené konzumací drog použitím přístupu Harm reduction (Harm reduction je přístup vedoucí ke snižování rizik poškození spojených s užívání drog),
 • ochrana veřejného zdraví,
 • prevence sociálního úpadku - podpora a udržení socializace, případná resocializace klienta,
 • zabránit recidivě poruchy zdraví a sociální degradaci v důsledku poruchy zdraví,
 • mapování situace v regionu prostřednictvím přímé práce v terénu, zachycení co největší části drogové populace a získání pro přístup Harm reduction, případně pro další práci
Vedoucí zařízení:

Jarmila Švábová, Bc.

Sociální pracovník:
Gustav Doležal, DiS.
Bc. Martina Hlaváčová, DiS.

Kontaktní pracovníci:
Gustav Doležal, DiS.
Eva Rubášová, Mgr. Ph.D.
Lukáš Svoboda, DiS.
Bc. Martina Hlaváčová, DiS.

Otevírací doba

K - centrum
Po, St, Pá        8:00 - 16:00 hodin.
Út, Čt               8:00 - 18:00 hodin.

Každý den od 8:00 do 12:00 hodin je čas vyhrazen pro případovou práci - individuální pohovor s uživateli drog,
s rodinnými příslušníky a s abstinujícími klienty.

Kontaktní místnost je přístupná:
Pondělí a Středa:      od 12:00 do 15:30 hodin.
Úterý a Čtvrtek:         od 12:00 do 16:00 hodin
Pátek:                        od 12:00 do 14:30 hodin

Výměnný program probíhá každý pracovní den od:
Po, St, Pá      10:00 - 16:00 hodin.
Út, Čt             10:00 - 18:00 hodin.


Adiktologická poradna ve Veselí nad Moravou:

Adresa:
Hutník 1495, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01

Otevírací doba:
Dle objednání na tel. č.: 739 924 098