Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích

Logo JmK - export vektor zvětš 5
Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj

vedoucí:                            Zdeněk Hochman
tel.:                                     518 617 423
mobil:                                608 351 744, 773 994 991
sociální pracovník:         Mgr. Soňa Adamcová (tel.: 733 741 438)
e-mail:                               chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
adresa:                              Čeložnice 133, 696 51 Kostelec u Kyjova
 • služby seniorům podle jejich individuálních potřeb
 • nově zrekonstruované prostory domova
 • kulturní aktivity
 • nabídka duchovních služeb

Naše poslání…

Posláním Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích (dále jen „CHDPS“) je sloužit seniorům, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou pobývat ve vlastním prostředí, přispívat k důstojnému zajištění jejich potřeb a poskytovat místo k životu, kde se lidé mohou spolehnout na podporu a zájem. CHDPS Čeložnice je zařízení s malou kapacitou, která umožňuje osobní přístup ke každému uživateli.

Registrace

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích je registrován jako sociální služba „domov pro seniory“1.

O co usilujeme…

 • vytvoření prostředí pro důstojný život uživatele služby
 • zajištění bezpečí a jistoty v základních životních potřebách uživatele služby
 • podpora uživatele služby v jeho soběstačnosti a aktivitě
 • podpora společenských kontaktů uživatele služby
 • zajištění intenzivní péče o uživatele v terminálním stadiu s prvky hospicové péče
 • zprostředkování dalších služeb dle potřeb uživatelů služby
 • poskytnutí příležitostí k duchovním aktivitám

Co poskytujeme…

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje pobytové služby2:

 • ubytování
 • celodenní stravování
 • pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti (včetně rehabilitace)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění duchovní služby

Kde a kdy působíme…

Sociální služba je poskytována v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích u Kyjova č.p. 133, a to v nepřetržitém provozu.

CHDPS se nachází v malebném podhůří Chřibů, v klidném vesnickém prostředí. Jedná se o nově zrekonstruovanou dvoupodlažní budovu se zahradou. K CHDPS náleží vlastní kuchyně a prádelna. Uživatelé mají k dispozici vlastní či sdílený pokoj, jídelnu a společné sociální zařízení (mimo tří pokojů, jež mají vlastní sociální zařízení). Uživatelé mohou využívat výtah k dopravě mezi podlažími budovy, posezení před domem a na balkóně a další společenské prostory u nástěnek v přízemí i v prvním patře budovy.

Z čeho vycházíme…

Poskytování sociální služby a naplňování jejího poslání a cílů se řídí uplatňováním především následujících zásad:

 • kladení důrazu na důstojnost člověka v kontextu všech poskytovaných služeb
  K uživateli přistupují pracovníci v každé situaci s úctou jako k jedinečné osobnosti mající svou nezadatelnou hodnotu. Tento postoj uplatňují také při úkonech péče a při každém jednání s uživatelem.
 • respektování svobody rozhodnutí uživatele
  Uživatel má právo se rozhodovat sám, podle vlastní vůle, jeho rozhodnutí bude respektováno a realizováno v rámci možnosti služby.
 • uplatňování křesťanských hodnotových základů
  Pracovníci při vykonávání své pracovní činnosti jednají a přistupují k uživateli dle Etického kodexu Charity ČR3
 • dodržování rovnoprávného přístupu ke každému uživateli
  Všichni uživatelé mají stejná práva a podmínky k využívání služby bez ohledu na své schopnosti, charakterové vlastnosti či sympatie.
 • podpora soběstačnosti a aktivního způsobu života uživatele
  Pracovníci se při poskytování služby snaží o zachování a rozvoj schopností uživatele a uplatnění jeho dovedností.
 • jednání s uživatelem jako s partnerem
  Veškeré záležitosti týkající se poskytování služby se zakládají na dohodě s uživatelem.

Komu je naše služba určena…

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních či sociálních důvodů zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí, kdy pomoc k jejich zajištění nelze poskytnout rodinou ani terénními sociálními službami. Jedná se o zařízení převážně pro ženy (s možností 3 míst pro muže v pokojích s vlastním sociálním zařízením). Služba je přednostně určena zájemcům pocházejícím z Kyjovska a Jihomoravského kraje a zájemcům s přiznaným příspěvkem na péči ve 3. a 4. stupni.

Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým onemocněním

Věková kategorie klientů: senioři starší 65 let

Kapacita

Kapacita CHDPS je 26 míst. Z toho je 24 míst ve dvoulůžkovém pokoji a 2 místa v jednolůžkovém pokoji.

Kritéria rozhodující o pořadí žadatelů

 • lékařské posouzení o vhodnosti umístění
 • míra soběstačnosti žadatele (zpravidla podle přiznaného příspěvku na péči)
 • sociální potřebnost žadatele (bytové podmínky, rodinná situace, poskytované dávky a služby)
 • naléhavost umístění
 • místo bydliště (přednostně zájemci z Kyjovska a Jihomoravského kraje)
 • pořadí přijetí žádosti

Důvody vylučující poskytnutí služby:

 • uživatel žádá sociální službu, kterou zařízení neposkytuje (s ohledem na vymezení cílové skupiny)
 • nedostačená kapacita zařízení
 • zdravotní stav vylučující poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci žadatele, či pokud by chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v zařízení)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Ke stažení:

Informace pro zájemce o poskytování sociální služby
Formulář "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přijetí do Domova pro seniory"
Formulář žádosti o umístění v CHDPS Čeložnice
Domácí řád Domu pokojného stáří
Sazebník úhrad Domu pokojného stáří