Tříkrálová sbírka

vedoucí:             Mgr. Petra Hradilová
Tel./mobil:         518 323 794, 777 128 849
e-mail:                tks@kyjov.charita.cz
adresa:               třída Palackého 194, 697 01 Kyjov


Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit.

Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.


Tříkrálová sbírka 2022

Jako každoročně – i na začátku letošního roku se konala jedna z největších dobrovolnických akcí v České republice-Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. Letos, po roční pauze se sbírka konala tradičně s koledníky, mimo to byly ve většině obcí připraveny pokladničky; většinou v kostele a na Obecním úřadě, popř. v obchodě.
Dárci doteď přispěli v rámci „klasické obchůzky" celkovou částkou 1 396 270,- Kč, do statických pokladniček se vybralo dohromady 27 520,- Kč, směněné valuty činily 183,- Kč, v rámci bezhotovostních darů, t.j. s využitím variabilních symbolů či QR kódů pro jednotlivé obce děkanátu dárci bezhotovostně poukázali celkem 7 233,- Kč a v rámci „on-line koledy“ (což je celostátní platební brána) nám dárci poukázali 9 700,-Kč, takže celkový dosavadní výsledek letošní Tříkrálové sbírky činí 1 440 906,- Kč.

Byť nepředpokládáme, že se tento výsledek bude ještě nějak výrazně měnit, musíme upozornit, že přece jen stále jde o výsledek průběžný. Zatímco do klasických pokladniček jste letos mohli přispívat do 16. ledna, možnost přispět bezhotovostní formou trvá až do 30. dubna. Definitivně budou výsledky sečteny až po tomto datu i se započtením dárcovských SMS.

V městě Kyjov dárci letos do 53 pokladniček přispěli částkou 296 034,-Kč, v Bohuslavicích do 4 pokladniček částkou 17 636,-Kč, celkem se tedy v Kyjově vybralo 313 670,-Kč.

Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na pomoc lidem potřebným, nemocným, či lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky s dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Z výše uvedeného výtěžku Tříkrálové sbírky, Charita Kyjov obdrží 58 %, tj. přibližně 835 725,-Kč. Tyto prostředky plánujeme využít na tyto záměry: „Splátka úvěru na nákup nemovitosti (RD + pozemek) pro Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích“, „Rozvoj mobility Pečovatelské služby“ a „Přímou pomoc lidem v nouzi“. Před vlastní realizací ale musí být všechny záměry schváleny komisí v Arcidiecézní Charitě Olomouc. Podrobnější informace o jednotlivých záměrech nejdete zde:

Srdečně Vám děkujeme za důvěru, štědrost a podporu charitního díla! Do celého roku 2022 vám všem přejeme pevné zdraví, vnitřní pokoj a Boží požehnání.

Za Charitu Kyjov
Ing. Vladimír Měchura, ředitel

164300704921016430070492551643007049270164300704940116430070494361643007049457

Podrobné výsledky sbírky z jednotlivých obcí:
Tříkrálová sbírka 2022
Celostátní výsledky Tříkrálové sbírky:


 

Klíč k rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:

Vykoledovaný obnos 100%
Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%
Vráceno Charitě Kyjov 58%